Dažnai užduodami klausimai:

1. Kam naudojamas eksploatavimo lėšos?
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) - namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra - techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.


2. Kas yra administratorius?
administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkų) (toliau– patalpų savininkai) bendrosios nuosavybės objektų administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams valdyti, prižiūrėti ar kitaip tvarkyti juos išsaugoti ir naudoti pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu.


3. Kokios administratoriaus funkcijos?
Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius vykdo šias funkcijas:
1. tvarko patalpų savininkų ir kitų gyventojų apskaitą, namo, jam priskirto žemės sklypo techninę ir kitą dokumentaciją;
2. sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildo arba keičia, nurodydamas:
2.1. su bendrojo naudojimo objektais susijusias patalpų savininkų teises ir pareigas;
2.2. bendrojo naudojimo objektų techninę būklę;
2.3. bendrojo naudojimo objektų, kurie negali būti atidalyti iš bendrosios nuosavybės, rūšis, paskirtį ir individualius požymius;
2.4. bendrojo naudojimo objektų, kurie gali būti atidalyti iš bendrosios nuosavybės, rūšis, paskirtį ir individualius požymius;
3. viešai skelbia patalpų savininkams namo skelbimų lentoje bendrojo naudojimo objektų aprašą ir pateikia jį kitiems jam žinomiems, su administruojamu turtu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti iš naujo inventorizuoti šiuos objektus;
4. vadovaudamasis statinių priežiūros reglamentais, atlieka bendrojo naudojimo objektų periodines apžiūras, įformina jas atitinkamais aktais, organizuoja šių objektų nuolatinę techninę priežiūrą;
5. rengia bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ar kitokio tvarkymo metinius bei ilgalaikius darbų ir lėšų poreikio planus privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, viešai skelbia juos patalpų savininkams;
6. vadovaudamasis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais, skelbia bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto, rekonstravimo ir kitokio tvarkymo paslaugų pirkimo konkursus, sudaro sutartis su konkursą laimėjusiomis įmonėmis, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;
7. pagal šių nuostatų 8 punkte nurodytas išlaidas apskaičiuoja mėnesines ir kitas įmokas patalpų savininkams, vykdo šių įmokų kontrolę;
8. dalyvauja viešai aptariant bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektus ir pasiūlymus keisti patalpų paskirtį (toliau– viešas aptarimas), registruoja ir saugo (ne trumpiau kaip 3 metus) viešų aptarimų protokolus;
9. atsižvelgdamas į viešo aptarimo išvadas, derina patalpų paskirties keitimo ir namo ar jo dalies rekonstrukcijos projektus, dalyvauja šių patalpų ar objektų priėmimo naudoti komisijose;
10. pagal patalpų savininkų rašytinį prašymą šaukia patalpų savininkų susirinkimus arba organizuoja patalpų savininkų apklausą (balsavimą raštu) ir teikia organizacinę paramą įgyvendinant priimtus patalpų savininkų sprendimus
Administratorius turi teisę:
1. pagal kompetenciją kontroliuoti, kaip patalpų savininkai laikosi privalomųjų reikalavimų, ir teikti pasiūlymus atitinkamoms institucijoms dėl asmenų, pažeidusių nustatytąją tvarką, patraukimo atsakomybėn;
2. pareikšti su bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusius ieškinius, taip pat dalyvauti kitų asmenų pradėtose bylose, susijusiose su administruojamu turtu;
3. pagal kompetenciją atstovauti bendrus namo bendrasavininkių interesus santykiuose su paslaugų, energijos, vandens, dujų tiekėjais.
Administratorius privalo:
1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu, ne rečiau kaip kartą per metus šaukti patalpų savininkų susirinkimą dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo ar inicijuoti jungtinės veiklos sutarties sudarymą; 
2. teikti patalpų savininkams informaciją apie privalomąsias įmokas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, remontu ar kitokiu tvarkymu ir jų naudojimu;
3. pasibaigus kalendoriniams metams, viešai paskelbti savo veiklos ataskaitą patalpų savininkams.

4. Kas tai yra bendro naudojimo objektai?

Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1) bendrosios konstrukcijos - pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2) bendroji inžinerinė įranga - daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3) bendrojo naudojimo patalpos - daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.

5. Ką daryti norint pradėti laiptinės remontą?

Norint remontuoti laiptinę, taip pat pakeisti laiptinės duris ar pašto dėžutes naujomis, privaloma pateikti daugiau nei pusės laiptinės gyventojų raštišką prašymą tokiems darbams atlikti. Prašyme būtina parašyti laiptinės atstovo vardą, pavardę ir kontaktinį telefoną. Gavus prašymą paruošiama atitinkamų remonto darbų sąmata ir pateikiama laiptinės gyventojų atstovui, kuriam priduodami ir atlikti darbai. 

6. Ką daryti norint remontuoti stogą ar sieninių plokščių siūles?

Norint pradėti stogo ar sieninių plokščių siūlių remontą gyventojas turi pateikti raštišką prašymą. Jį gavus bus įvertinamos darbų apimtys ir būtinumas, sudaroma darbų samata. Visi veiksmai derinami su laiptinės atstovu. Atlikus darbus, jų atlikimo suma bus padalinama visiems laiptinės patalpų savininkams, priklausomai nuo jų gyvenamųjų patalpų ploto. Suma vienam gyventojui neviršija 1,20Lt/m2 per mėnesį.

7. Ką daryti, jei reikia dezinfekuoti daugiabučio rūsį?

Jei yra reikiamybė dezinfekuoti rūsį, nes jame atsirado tarakonų, blusų, pelių ar kitų kenkėjų, gyventojas turi pateikti raštišką prašymą, o suma, išleista dezinfekcijai atlikti, bus paskirstyta visų namo patalpų savininkams priklausomai nuo jų turimų patalpų ploto.